Provozní řád sporvotní haly

 

A. Popis zařízení

Sportovní hala (dále jen „SH“) je situována na ulici Kollárova ve Veselí nad Moravou, č.p.1659, k.ú. Veselí – Předměstí 780731, p.č. 2418. Provozovatelem a vlastníkem haly je společnost VESBYT s.r.o, Veselí nad Moravou. Objekt sportovní haly navazuje přímo na plynovou kotelnu Obchodní akademie (dále jen „OA“). Pro příjezd vozidel PO je z východní strany po zpevněné panelové komunikaci. Pro sportovce a trenéry je určen přístup přes hlavní vrátnici školy a výškové budovy. Návštěvníci a diváci mají příchod do haly po panelové vozovce z jihozápadní strany, kde se nachází dva vchody: Vpravo je hlavní vchod, vlevo je vchod pro vozíčkáře. Na galerii se vystupuje hlavním schodištěm, do přenosného hlediště je vstup určen hlavním vchodem. Součástí pronájmu sportovní haly jsou i místnosti šaten a sociálního zázemí v přízemí budovy obchodní akademie (pokud jsou součástí objednávky) a text tohoto provozního řádu se vztahuje i na tyto prostory. Prostor sportovní haly, který je součástí pronájmu, tvoří: hrací plocha, tribuna, sociální zařízení, vstupní chodba, galerie.

 

B. Všeobecná pravidla užívání SH

Sportovní hala je určena pro sportovní aktivity, výuku TV, pro pořádání sportovních utkání a sportovní akce pořádané různými organizacemi, a to celoročně. Při hromadných akcích musí být zajištěna pořadatelská služba a požární hlídka. Sportovní hala může být využívána jen se souhlasem vlastníka nebo jím pověřeného správce haly.

Provozní doba SH je 7.00 – 22.00 hod.

Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem (viz webové stránky společnosti).

Požadavky na dlouhodobou rezervaci užívání SH v období od října běžného roku do června následujícího roku předkládají Sportovní kluby do konce června běžného roku. Vlastník sportovní haly potvrdí tyto požadavky nejpozději do konce září.

Další požadavky na užívání SH se předkládají průběžně.

Jak požadavky dlouhodobého užívání haly, tak operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit na uvedených tel. číslech, e-mailem nebo on-line systémem na internetových stránkách vlastníka.

Zrušení rezervace jednotlivých hodin je možné provádět nejpozději týden předem. Zrušení rezervace v období jednoho týdne před jejím plánovaným uskutečněním podléhá storno poplatku ve výši 100 %.

U dlouhodobých rezervací (tj. minimálně 2 měsíce) se vyžaduje složení zálohy. Výše zálohy je ve výši 30 % z provedených rezervací.

Fakturace probíhá měsíčně pozadu, s odpočtem alikvotní částí zálohy.

 

 

C. Povinnosti uživatele sportovní haly

* za veškerou činnost na hrací ploše a v pronajatých prostorách odpovídá uživatel

* uživatel SH je povinen dodržovat předpisy BOZP, předpisy PO a hygienické předpisy

* s technickým vybavením (topení, vzduchotechnika, ozvučení atp.) může manipulovat pouze pověřená osoba

* uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věci všech osob, které jsou v prostorách SH (případně pronajatých v OA) přítomny v souvislosti s činností uživatele

* předat užívané prostory a zařízení SH ve stavu ve kterém je převzal

* dodržovat termín nástupu objednaného užívání haly a ukončení sportovní aktivity

* v případě, že nemůže využít sjednaný termín musí předem odhlásit tento termín

* uživatel zodpovídá za to, že branky budou vždy zajištěny proti převrácení

* seznámit cvičící s provozním řádem, požárním řádem a požárně poplachovými směrnicemi a zajistit jejich dodržování

* seznámí cvičící s rozmístěním únikových východů a s pravidly bezpečného chování

* před započetím cvičení nahlásit správci haly zjištěné závady, popřípadě závady vzniklé během sportovní aktivity

* poškozené nářadí zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu

* před odchodem z haly zajistit bezpečné uložení nářadí

* po ukončení sportovní aktivity zabezpečit vypnutí světel, vodovodních kohoutků, zavření oken a uzamčení haly nahlášením správci haly, pokud nepřevzal klíče od haly

* v případě úrazu zabezpečuje poskytnutí první pomoci

* diváky, kteří narušují probíhající akci je povinen vykázat z prostoru sportovní haly

* v případě vzniku požáru je povinen neprodleně nahlásit tento požár na linku 150, kontaktovat správce haly, snaží se vlastními silami o uhašení požáru a vyčká do příjezdu požárních jednotek, řídí evakuaci lidí a materiálu

* odpovídá za to, že účastníci sportovní aktivity (hráči, diváci) budou jíst a pít mimo hrací plochu haly

* povinností uživatele je uzamykání šaten a sociálního zázemí v prostorách OA, pokud v době nepřítomnosti uživatelů nebudou tyto prostory uzamčeny, odpovídá za případné poškození místností a v nich instalovaných zařízení i za odložené cennosti a za jejich ztrátu

* odpovídá za dodržování pořádku a čistotu v prostorách haly a pronajatých prostorách

 

D. Povolené sportovní aktivity

Ve sportovní hale jsou povoleny tyto sporty:

* házená

* pohybové aktivity (gymnastika, cvičení, tanec apod.)

* stolní tenis

* futsal, kopaná a malá kopaná

* volejbal, vybíjená

* tenis a badminton

* florbal

* používání instalovaného sportovního nářadí a nářadí uloženého v nářaďovně

* jiné sporty jenom s výslovným souhlasem vlastníka, resp. správce sportovní haly

 

E. Je zakázáno

* ve všech prostorách kouřit a požívat alkoholické nápoje

* vstup podnapilých nebo jinak omámených osob

* manipulovat s otevřeným ohněm

* vodit (vnášet) zvířata do prostoru haly

* šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně tak na branky

* odhazování odpadků mimo nádob k tomu určených

* používat obuv zanechávající stopy na podlaze haly

* provádět jakékoliv zásahy do technického vybavení haly

* přesouvat nářadí smýkáním po podlaze

* odkládat jízdní kola u vstupních prostor haly a opírat je o fasádu

 

F. Všeobecné informace

Tímto řádem jsou povinni se řídit všechny osoby, které se pohybují v prostorách sportovní haly a v prostorách šaten a sociálního zázemí v budově OA.

Kontakty na vlastníka: VESBYT s.r.o., Blatnická 1527, Veselí nad Moravou

Objednávky vyřizuje: Alena Chudíková, tel: 518 322 348 Email: chudikova.a@vesbyt.cz

 

Kontakt na správce: Vlastimil Procházka, tel: 606947414

 

HZS: linka 150

Záchranná služba: linka 155

Policie: linka 158

Mgr. Evelína Jochová, jednatelka

 

 

Ve Veselí nad Moravou dne 16. 12. 2016